Rat Ki67P(Ki-67 Protein) ELISA Kit

Rat Ki67P(Ki-67 Protein) ELISA Kit

To Order Contact us below:

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  DLR-Ki67P-Ra-96T 96T
  EUR 861.6
  Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Ki-67 Protein (Ki67P) in samples from tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

  Rat Ki-67 protein(ki67P)ELISA Kit

  GA-E0072RT-48T 48T
  EUR 380.4

  Rat Ki-67 protein(ki67P)ELISA Kit

  GA-E0072RT-96T 96T
  EUR 595.2

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  SEC047Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
  EUR 6149.04
  Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Ki-67 Protein (Ki67P) in Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  SEC047Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
  EUR 611.57
  Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Ki-67 Protein (Ki67P) in Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  SEC047Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
  EUR 822.24
  Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Ki-67 Protein (Ki67P) in Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  SEC047Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
  EUR 3340.08
  Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Ki-67 Protein (Ki67P) in Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  4-SEC047Ra
  • EUR 6210.00
  • EUR 3280.80
  • EUR 823.20
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells
  Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Ki-67 Protein (Ki67P) in samples from Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  SL1415Ra - Ask for price

  Rat Ki-67 protein,ki67P ELISA kit

  YLA0801RA-48T 48T
  EUR 465

  Rat Ki-67 protein,ki67P ELISA kit

  YLA0801RA-96T 96T
  EUR 600

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  RDR-Ki67P-Ra-48Tests 48 Tests
  EUR 699.6

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  RDR-Ki67P-Ra-96Tests 96 Tests
  EUR 973.2

  Rat Ki-67 protein(ki67P)ELISA Kit

  QY-E11581 96T
  EUR 433.2

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  RD-Ki67P-Ra-48Tests 48 Tests
  EUR 668.4

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  RD-Ki67P-Ra-96Tests 96 Tests
  EUR 930

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  RDR-Ki67P-Ra-48T 48T
  EUR 512.09
  Description: tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  RDR-Ki67P-Ra-96T 96T
  EUR 731.54
  Description: tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  DL-Ki67P-Ra 96T
  EUR 475
  Description: tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

  Rat Ki-67 Protein (Ki67P) ELISA Kit

  DLR-Ki67P-Ra 96T
  EUR 499
  Description: tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

  Rat Ki67P(Ki-67 Protein) ELISA Kit

  Scroll to Top